پروژه تایمر هوشمند

اطلاعات کلی پروژه

کارفرما : شرکت آتی نگار آرال 

مدت زمان انجام پروژه : ۲ هفته دی ماه ۱۴۰۰

نوع پروژه : ساخت اپلیکیشن آندروید و ساخت و پروگرام برد تایمر هوشمند